Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Η ένταξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας του ΚούμΚουάτ στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΜΠ 50
Οι διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων
Εργασία  3η
O πολιτισμός αποτελεί βασικό τομέα δράσης και συνεργασίας διεθνών οργανισμών,μεταξύ των οποίων η UNESCO διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
α. Αναφερθείτε στο ρόλο της UNESCO στον τομέα του πολιτισμού, επισημαίνονταςτις βασικές προτεραιότητες της δράσης της και τις αρχές που τη διέπουν.
β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ρυθμίζεται, σεσημαντικό βαθμό, από την UNESCO μέσω συγκεκριμένων αρχών και διεθνώνκανόνων πολιτιστικής συνεργασίας,- αναφερθείτε στην έννοια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και εξετάστε εάν ηΕλλάδα έχει εναρμονιστεί με τις προβλέψεις της Σύμβασης για την Προστασία τηςΆυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) της UNESCO (2003), ποια μέτραεφαρμογής έχει υιοθετήσει και γιατί αυτά θεωρούνται αναγκαία για την προστασίακαι την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σήμερα- επιλέξτε στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ελλάδα και εξετάστε, μεβάση τις Επιχειρησιακές οδηγίες για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασίατης ΑΠΚ (κριτήρια R1-R4), τη δυνατότητα ένταξής του στον ΑντιπροσωπευτικόΚατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 15.03.2015Η αναγνώριση της σημασίας, αλλά και της οικουμενικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σταδιακή ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την προστασία της σηματοδοτεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη της πολιτισμικής πολιτικής στην παγκόσμια διάσταση της.  Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του «πολιτιστικού διεθνισμού», που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη μεταπολεμική περίοδο. [1]
Η αποδοχή του αξιώματος ότι τα σημαντικά πολιτιστικά αγαθά μιας χώρας είναι ταυτόχρονα συστατικά του πολιτισμού και ολόκληρης της ανθρωπότητας, η οποία έχει χρέος να τα    προστατεύει,  οδήγησε στη δημιουργία ενός συστήματος θεσμών και παρεμβάσεων.[2]
Σ΄ ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή ήπειρο η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς οργανώνεται κυρίως σε δύο επίπεδα:
·  Διευρωπαϊκό / διακρατικό επίπεδο: που αφορά διεθνείς οργανισμούς ως συλλογικές δομές, αποτελούμενες από τα κράτη-μέλη. Οι δομές αυτές προσδιορίζουν το θεσμικό πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μέσα στο οποίο διαμορφώνονται συχνά και οι κρατικές επιλογές στον τομέα του πολιτισμού (π.χ. Συμβούλιο της Ευρώπης, Ουνέσκο).[3]
·  Κρατικό επίπεδο: που αφορά τη διαχείριση του πολιτισμού  στο πλαίσιο των πολιτικών ενός κράτους.  Περιλαμβάνοντας  δομές που δεν αφορούν μόνο το κέντρο της εξουσίας, αλλά και τις διοικητικές δομές της περιφέρειας και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς[i] οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό, τοπικό και διεθνές επίπεδο σε τομείς, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, η εργασία, η επιστήμη κ.ά.[4]
Το δομημένο αυτό διεθνές σύστημα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης, η διερεύνηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα:
·        Πρώτον, επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου της UNESCO στον τομέα του πολιτισμού, επισημαίνοντας τις βασικές προτεραιότητες της δράσης της και τις αρχές που τη διέπουν.
·        Δεύτερον,  διερευνάται  εάν η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με τις προβλέψεις της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) της UNESCO (2003)
·        Τρίτον εξετάζεται, εάν το ΚούμΚουάτ έχει τη δυνατότητα ένταξης στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO  με βάση τις Επιχειρησιακές οδηγίες για την Προστασία της ΑΠΚ (κριτήρια R1-R4).
Τέλος, η μελέτη βασίστηκε όχι μόνο σε βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δημόσιους οργανισμούς και προφορικές μαρτυρίες. Ενώ δόθηκαν και συμπληρωματικές πληροφορίες από στελέχη της δημόσιας διοίκησης. 


Λέξεις κλειδιά :Ουνέσκο, Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά, Νομοθεσία, ΚουμΚουάτ.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Πολιτιστική Βιομηχανία - Σχολή Φραγκφούρτης…»
Εισαγωγή

Τα ζητήματα του πολιτισμού και της κουλτούρας αποκτούν έντονο ενδιαφέρον στη σύγχρονη ζωή, λόγω της ευρύτητας, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας τους. (Πασχαλίδης Γ. κ.ά., 2001, σελ. 25)  Ο πολιτισμός και η κουλτούρα διαπερνούν όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, είτε αναφερόμαστε στις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, είτε στην κατανάλωση, στις τεχνολογίες, στις τέχνες, στην πολιτική και στο περιβάλλον.  Δεν αναφέρονται μόνο στα ποικίλα έργα του ανθρώπου, αλλά αναδεικνύουν κυρίως τις πρακτικές με τις οποίες οι άνθρωποι αποδίδουν νοήματα και τελικά  δημιουργούν τα έργα  αυτά σε συγκεκριμένα ετεροχρονικά περιβάλλοντα.  
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα  την έννοια της πολιτισμικής βιομηχανίας. Έννοια  την οποία εισήγαγαν στο ομότιτλο δοκίμιο τους Dialektik der Aufklarung (Διαλεκτική του Διαφωτισμού) ο Αντόρνο  και Χορκχάιμερ (1947/1984)[1] με σκοπό να αναδείξουν το αδιέξοδο που είχε φτάσει το «πρόγραμμα» του Διαφωτισμού. (Μπασάντης Δ., 1993, σελ. 30)

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Φοίνικας: Ο Μυθικός Συμβολισμός της Αιώνιας Αναγέννησης.
Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί ο μύθος του αναδυόμενου φοίνικα, όπως αυτός αποτυπώνεται διαχρονικά......Φαίνετε ότι ο φοίνικας αποτέλεσε στην σύγχρονη ελληνική ιστορία αγαπημένο σύμβολο ακραίων ιδεολογικών και πολιτικών συστημάτων.

Η εισήγηση θα δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου http://sinedria-ekataios.blogspot.gr/2012/06/conference-program.html


Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012


Ενωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος ΕΚΑΤΑΙΟΣ Ε.Λ.Π. Ε.Α.Π.
  Ο δικτυακός τόπος Ekataios.com ανανεώνεται και θα είναι έτοιμος σε λίγες ημέρες!  

Δείτε επίσης:
* ΕΚΑΤΑΙΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
* ΕΚΑΤΑΙΟΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΑΤΑΙΟΥ
* ΕΚΑΤΑΙΟΣ - ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
* ΕΚΑΤΑΙΟΣ - ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ  


Πληροφορίες για το 5ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό που
θα διεξαχθεί στο Δήμο Σουφλίου, 7-9 Σεπτεμβρίου 2012:
http://sinedria-ekataios.blogspot.com