Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2004

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1). Τι είναι το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο θα εδρεύει στον Δήμο Σουφλίου, σε νεοκλασικό κτίριο 227.18 τ.μ., επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 289, θα συγκεντρώσει και θα στεγάσει τους προσφερόμενους πίνακες ζωγραφικής των καλλιτεχνών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και μελέτης για τους φοιτητές και απόφοιτους του ΕΛΠ του ΕΑΠ, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ερευνητή, Έλληνα ή αλλοδαπό.

2). Γιατί επιλέχθηκε ο Δήμος Σουφλίου
Ο Δήμος Σουφλίου επιλέχθηκε, λόγω της πληθυσμιακής συνοχής της περιοχής, της ιστορικής και λαογραφικής της παράδοσης, της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και του φυσικού της κάλλους. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αναβίωση της μεγάλης εμπορικής και πολιτισμικής κίνησης, που είχε αυτός ο ακριτικός τόπος σε παλαιότερες εποχές.

3). Διοικητική διάθρωση του Κέντρου
Το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θα διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν:
α. 5 μέλη από την Ένωση «Εκαταίος»
β. 2 μέλη από τον Δήμο Σουφλίου
γ. 2 μέλη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οι φίλοι του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
δ. 1 μέλος από το Εμπορικό Σύλλογο του Δήμου Σουφλίου.

4) Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου
Η Επιστημονική Επιτροπή, που θα υποστηρίζει το έργο του Κέντρου, θα είναι τετραμελής και θα απαρτίζεται από:
α. 2 μέλη από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (Καθηγητές της Ιστορίας της Τέχνης από τα Πανεπιστήμια: Ε.Α.Π. και Δ.Π.Θ.
β. 1 μέλος από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
γ. 1 μέλος από την Ένωση «Εκαταίος»

5). Σκοποί – Αναμενόμενα Αποτελέσματα – Ωφελούμενοι
α. Σκοποί:
1. Η διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης και του αρχιτεκτονικού πλούτου της περιοχής.
2. Η διαμόρφωση ενός κέντρου-πόλου πολιτισμού, που θα συγκεντρώνει όλη τη σύγχρονη εικαστική έκφραση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και μιας εστίας προσέλκυσης των νέων της περιοχής, αλλά και ξένων επισκεπτών.
3. Η ανάδειξη του γεω-στρατηγικού ρόλου της περιοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μετά το 1989, η περιοχή έχει κληθεί να διαδραματίσει εκ νέου τον ιστορικά γνωστό ρόλο του διάμεσου μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Στο σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμικών κόσμων, επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων με τους όμορους λαούς, αλλά και εκείνους της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, μέσα από ένα πνεύμα δημιουργικής κατανόησης, συνύπαρξης και συνεργασίας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν, αλλά και τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που ενώνουν τους λαούς της Βαλκανικής. Η ύπαρξη ενός κομβικού σημείου πολιτισμού, στα μέσα της πορείας του ποταμού Έβρου και του ακριτικού νομού, στην πόλη του Σουφλίου, με την ιστορική της διαδρομή και τη σημασία της για την τοπική ιστορία και οικονομία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, δίνει σημαντικές δυνατότητες για την αξιοποίηση διακρατικών, διασυνοριακών και διπεριφεριακών σχέσεων.
4. Η προβολή της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της περιοχής και η τουριστική της αξιοποίηση, με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό.
5. Η παραγωγή έργου πολλαπλά ωφέλιμου για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.
6.Η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της περιοχής, κυρίως των παραδοσιακών, τα οποία συνδέονται με την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του τόπου, ως εστιακών–κομβικών σημείων επικοινωνίας και ιστορικών διαδρομών.

β. Αποτελέσματα:
1. Το Κέντρο θα συγκεντρώνει όλη τη σύγχρονη εικαστική έκφραση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα λειτουργεί ως εστία προσέλκυσης νέων της περιοχής και ξένων επισκεπτών, θα συνδέει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα με την τοπική κοινωνία και τις πολιτισμικές εκφράσεις και εκφάνσεις της, θα αποτελεί ένα διάμεσο για την εγκαθίδρυση σχέσεων επικοινωνίας, ανταλλαγών και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
2. Επιπλέον, θα προωθεί και θα εξασφαλίζει την επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχα Κέντρα, Εκπαιδευτικούς και Πολιτιστικούς Φορείς από τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τις άλλες περιοχές της Ελλάδας και από το εξωτερικό, κυρίως από τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Τουρκία, τις Βαλκανικές και Παρευξείνιες, αλλά και Φορείς του ανά τον κόσμο Ομογενειακού Ελληνισμού. Οι συνεργασίες θα αφορούν φιλοξενία εκθέσεων εικαστικών τεχνών, διενέργεια ημερίδων, συνεδρίων και πραγματοποίηση διαφόρων σχετικών εκδόσεων. Στόχος των δραστηριοτήτων θα είναι οι πολιτισμικές ανταλλαγές, η γνωριμία με νέες τεχνολογίες και η προώθηση ποικίλων πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της ενδοκρατικής και διακρατικής κινητικότητας στην περιοχή, αλλά και της τουριστικής κίνησης, ευνοώντας, παράλληλα, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τοπικής αγοράς.

γ. Ωφελούμενοι:
1. Ο τοπικός πληθυσμός του Σουφλίου και της ευρύτερης περιοχής. Η υλοποίηση του έργου θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα στους διασυνοριακούς τοπικούς πληθυσμούς από κοινωνική, ψυχολογική και πολιτισμική άποψη. Θα συμβάλλει στην άρση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής απομόνωσης, στη τόνωση της αισιοδοξίας, στην εγρήγορση των φορέων και παραγόντων ανάπτυξης και στην άρση των επιφυλάξεων και αμφιβολιών, σχετικά με τη δυνατότητα επιτυχούς πραγμάτωσης αναλόγων διασυνοριακών προγραμμάτων.
2.Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, αναφορικά με τη διαχείριση προγραμμάτων τοπικής κοινωνίας.
3.Οι επιστημονικές οντότητες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του Κέντρου.
4. Οι επισκέπτες, οι οποίοι θα βρουν ένα ελκυστικό και οργανωμένο τουριστικό προϊόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: