Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛ ΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡ ΠΙΣΤΙΚ Ν ΕΠΙΣΤΗΜ Ν
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜ Ν ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓ ΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αρ.Πρωτ.: 640
Ρόδος,11.03.2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ ΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
«ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
στην ΚΟΙΝ ΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
To Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για ένταξη, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ίπλωμα Ειδίκευσης (Μ..Ε.). To Πρόγραμμα, στοχεύει στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο
«Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνίας της Πληροφορίας», και ειδικότερα στην εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων σε σύγχρονα θέματα: (i) Φύλου (ισότητας, mainstreaming), (ii) Νέων Μορφών Απασχόλησης (τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, άτυπες μορφές απασχόλησης, κλπ.), και (iii) Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.), στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για τη λήψη Μ.E.Ε. είναι Eέκα οκτώ (18) μήνες πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας και περιλαμβάνει:
1. Ετήσιο Κύκλο Μαθημάτων θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας, που θα διεξάγονται μέσω συνδυασμού δια ζώσης διδασκαλίας και ηλεκτρονικής μάθησης,
2. Κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων με επισκέπτες καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού,
3. Πρακτική άσκηση ή/και Έρευνα των φοιτητών/τριών στο πεδίο και4. Συγγραφή Eιπλωματικής Εργασίας.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.E.Ε., προβλέπονται δίδακτρα ύψους 4.500 Ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.
Το Π.Μ.Σ. θα χορηγεί 3 μερικές υποτροφίες σε κάθε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας, και με βάση την αρχή της μη-συσσώρευσης υποτροφιών.
Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Επιλογής Υποψήφιων για Μ..Ε.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) Τμημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το EΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή E.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) των αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 και του άρθρου 2 του Ν.3549/2007. Προϋπόθεση εισαγωγής επίσης είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τόσο για την κατανόηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, όσο και για την παρακολούθηση των επισκεπτών καθηγητών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού).
Το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40)
μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσων, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι:
α) Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
β) Έλληνες της διασποράς, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του Κανονισμού Σπουδών.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του οικείου Τμήματος και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως:
(α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες (βλ. παρακάτω). Για την προεπιλογή αυτή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και η βαθμολογία σε αυτά, το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, η τυχόν επαγγελματική πείρα που οι υποψήφιοι/ες έχουν αποκτήσει στα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Με βάση αυτά, καταρτίζεται ο κατάλογος υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση και οι οποίοι/ες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στο Π.Μ.Σ., διαθέτουν συγκριτικά τα υψηλότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(β) Στη δεύτερη φάση (οριστική επιλογή), οι υποψήφιοι/ες που έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τα ανωτέρω θα κληθούν σε συνέντευξη, για την ακριβή ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθούν. Η προφορική συνέντευξη εστιάζεται σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με το Π.Μ.Σ. και αποβλέπει (i) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του/της, (ii) στη διακρίβωση ειδικών προσόντων ή δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας που συνάδουν με τους στόχους και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και (iii) σε θέματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική πρόθεση του/τηςυποψηφίου/ας να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ., όπως οι απαιτήσεις του προγράμματος, λειτουργικά ζητήματα, στόχοι, ανάγκες, ενδιαφέροντα, κα).
Τα ονόματα των τελικών επιτυχόντων για το Μεταπτυχιακό Eίπλωμα Ειδίκευσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος, μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2009.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Μ..Ε.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι/ες για ένταξη στο Π.Μ.Σ. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ..
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, (ενδεικτικά αναφέρονται,
Certificate of Proficiency in English Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί
την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών
ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) ή αποδεικτικό λήψης
πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, κ.α.).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμαιρόμενης γλωσσομάθειας που δεν πιστοποιείται με
κάποιο από τα ανωτέρω ή αντίστοιχα πιστοποιητικά, ο/η υποψήφιος/α θα
υποβάλλεται σε γραπτή εξέταση προκειμένου να εξακριβώνεται η άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
7. Επιστημονικές ημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
8. Διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
10. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών
γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή .Ο.Α.Τ.Α.Π.
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.
Ημερομηνίες και Τρόπος Κατάθεσης Αίτησης και δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2009. Πιο συγκεκριμένα:
• Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
• Αιτήσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν ταχυδρομικά, ή και αυτοπροσώπως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜTΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓTΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙEΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕEΙΑΣΜΟΥ
Γραμματεία Π.Μ.Σ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙEΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝTΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
Eημοκρατίας 1, Κτίριο Κλεόβουλος - 1ος Όροφος
85 100 Ρόδος
Υπόψη: κας Βέρας Αγγέλου
Τηλ. 22410 - 99130
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση, με τελευταία ημερομηνία κατάθεσης (όπως αυτή θα πιστοποιείται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου – ΕΛ.ΤΑ.) την 30η Απριλίου 2009.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κα. Βέρα Αγγέλου, τηλ.: 22410 – 99130 & 99181, fax: 22410 – 99196, e-mail: genderstudies@rhodes.aegean.gr
http Π.Μ.Σ.: http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/, http Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.:
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/.
Η
ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Μ.Σ.
Καθηγήτρια ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100 * Τηλ.: 22410 – 99130 & 99113 * Fax: 22410 – 99196

Δεν υπάρχουν σχόλια: